تبلیغات
دنیای من - کارتون اسکوبی دوو

کارتون اسکوبی دوو

شنبه 27 شهریور 1395 09:29 ق.ظ

نویسنده : ریون !!!

داستـان دربـاره پنـج نفـر بـه نـام هـای فـردی ،دافنـه ، ولمـا ، شگـی  و اسکـوبـی دوو اسـت کـه هـمیشـه در پـی مشکـلاتـی مـاننـد: حملـه ی هیـولاهـا یـا روح هـا هستنـد. 

  

شگـی و اسکـوبـی هـمیشـه بـه دنبـال غـذا انـد و از هیـولاهـا و روح هـا مـی تـرسنـد. 

فـردی هـم هـمیشـه بـرای گیـر انـداختـن هیـولاهـا نقشـه هـایـی مـی کشـد کـه بعضـی از آن هـا عملـی و بعضـی هـا هـم عملـی نمـی شـود. 

ولمـا و دافنـه از همـه ی آن هـا زرنـگ تـرنـد. ولمـا هـمیشـه بـا استفـاده از نقشـه هـایـش هیـولا را تشخیـص مـی دهـد و دافنـه هـم در مـواقـع گـرفتـاری بـا استفـاده از لـوازم آرایشـش آن هـا را نجـات مـی دهـد. 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 27 شهریور 1395 09:31 ق.ظ